Privacy Statement Jouw Natuurkracht

 Jouw privacy vind ik net zo belangrijk als die van mij. Daarom doe ik er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Natuurlijk kan het gebeuren dat jij vindt dat ik het anders had kunnen doen. Wij gaan er van uit dat wij er dan gezamenlijk uitkomen op basis van gezond verstand. 

Omdat per 25 mei 2018 de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht is geworden, heb ik hoe ik handel  vastgelegd in een privacy statement. Dat is even doorbijten, maar we hebben ons best gedaan ‘m zo leesbaar mogelijk te maken.

 Je kunt mij uiteraard altijd bellen, mailen, app’en, of PM’en met vragen.

 Mijn privacy statement: Jouw Natuurkracht, KVK 63442167 Vestigingsnr. 000032358237 gevestigd aan Elzasstraat 41 te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

 Website: http://www.jouwnatuurkracht.nl  Telefoon: 06 30867927 KvK 63442167 

 Persoonsgegevens die ik verwerk:

 Jouw Natuurkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 – Voor- en achternaam

 – Geslacht

 – Telefoonnummer

 – E-mailadres 

– jouw bericht

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de  online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via [email protected], dan verwijder ik deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

 Jouw Natuurkracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Jouw vragen over natuurcoaching te kunnen beantwoorden en zonodig nazorg te geven

– om te kunnen factureren

Om een coachovereenkomst aan te gaan

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Jouw Natuurkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik  hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, mocht je je gegevens eerder verwijderd willen kun je mij dat altijd laten weten dan verwijder ik ze eerder. 

Naam, adres, email en telefoonnummer bewaar ik tot 1 jaar  na de laatste coach sessie.

Facturen worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd.

Correspondentie:

 Voor alle (digitale) correspondentie die door ons wordt ontvangen anders dan inschrijfformulieren, hanteren wij de wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar. Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan ontvangen wij graag jouw verzoek met motivatie. We zullen dan ons uiterste best doen om tijdig een gepaste oplossing te vinden.

 Delen van persoonsgegevens met derden

 Jouw Natuurkracht verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als het nodig is voor de uitvoering van de coachovereenkomst en altijd met jouw schriftelijke toestemming.  Of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jouw Natuurkracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Jouw Natuurkracht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  Mocht je een klacht hebben neem dan direct contact met mij op via [email protected] mochten we er samen niet uitkomen kun je altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Jouw Natuurkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.